Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6382 70e4 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
7494 0cad 500
Reposted fromLotte Lotte viaetta etta
3502 ce13
Reposted frommuladhara muladhara vianadelle nadelle
8799 d9a8
4414 da3a
Reposted fromkarahippie karahippie viashampain shampain
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychobabble psychobabble
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viaaniuszka aniuszka
0532 a723 500

1950′s

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viawsukience wsukience
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawsukience wsukience
8718 c7fa 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaniuszka aniuszka
4775 c2b9
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamrdonadonii mrdonadonii
There is no beauty without some strangeness.
— Edgar Allan Poe
1053 8bb3 500
Reposted fromlouse louse viatwice twice
2044 2fe8 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viapmsgirl pmsgirl
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline viapmsgirl pmsgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl